بدست آوردن طول رشته utf8 فارسی در PHP

در برنامه های تحت وب در بسیاری از موارد نیاز به محاسبه طول رشته ها در قسمتهای مختلف برنامه بوجود می آید.

به طور مثال باکس هایی که توسط کاربران داده هایی را دریافت می کنند. در زبان PHP برای محاسبه طول رشته ها از تابع ()strlen استفاده می شود.

 

مثال:

1  $string= "mojtaba";

2  $r= strlen($string );

3  echo $r;

 

رشته های فارسی زبان

در بسیاری از موارد مقدار برگشتی متد ()strlen در رشته هایی که به زبان فارسی هستند با خطای شمارش تعداد کاراکتر ها مواجه می شود ویا اصلا مقداری برگشت داده نخواهد شد.

راه حل این مشکل استفاده از متد  ()mb_strlen  است.

مثال:

چنانچه طول رشته ورودی در یک باکس ، توسط کاربر کمتر از تعداد مشخصی باشد، یک پیام خطا برای کاربر نمایش داده شود.

 

1  $string= "مجتبی";

2  if (mb_strlen($string , "utf8" ) <8) {

3  echo  "طول متن انتخاب شده نباید کمتر از 8 کاراکتر باشد";

4  }

 


تمام حقوق مادی و معنوی این ساین متعلق به mojtaba khodadadi میباشد
  
2016 - 2022