ایجاد پوشه جدید(فولدر) در php

کار با فایل ها وفولدرها (ایجاد ، باز کردن ، بستن و حذف ) در طراحی سایت بسیار مورد توجه و پر کاربرد است.

از پوشه ها برای قرار دادن و دسته بندی فایلها و حتی دیگر فولدر ها استفاده می شود.

برای ایجاد یک پوشه از تابع ()mkdir استفاده می شود:

mkdir(" نام پوشه جدید");

mkdir(" folder_1");

ایجاد پوشه جدید درون پوشه دیگر:

mkdir(" نام پوشه جدید /  نام پوشه موجود " );

mkdir(" folder_1 / folder_2");

 

توجه داشته باشید نمی توان چند فولدر را به طور همزمان و داخل یکدیگر ایجاد کرد. بهتر است یک پوشه ایجاد شود و بعد پوشه دیگر درون آن ایجاد شود.

ابتدا باید مطمئن شوید پوشه هم نام با پوشه جدید وجود نداشته باشد، زیرا در صورت هم نام بودن جایگزین پوشه قدیمی خواهد شد.

مثال:

$folder_1 = " folder_1"  ;  

$newfolder = " folder_2" ;

$open = opendir($folder_1);

$read = readdir($open);

if ( ! is_dir ( $newdir$folder_1 ."/"$newfolder)) {

mkdir($newdir);

} else {

print  " این پوشه از پیش وجود دارد" ;

}

closedir($open);

توضح کد بالا:

خط 1 : نام پوشه ای است که پوشه جدید درون آن ایجاد می شود.

خط 2 : نام پوشه جدید

خط 3 : برای بررسی پوشه موجود ابتدا آنرا باز می کنیم.

خط 4 : پس از باز کردن ، پوشه خوانده می شود.

سپس یک شرط بیان میشود که اگر این پوشه وجود نداشت آنرا ایجاد کن در غیر اینصورت پیام خطا را نشان بده. در آخر نیز پوشه باز شده ، بسته شود.

 

 


تمام حقوق مادی و معنوی این ساین متعلق به mojtaba khodadadi میباشد
  
2016 - 2022