حذف فولدر و فایلهای آن در php

در بخش اول کار با فایلها و پوشه ها ، نحوه ساخت فولدر و باز کردن و خواندن اطلاعات درون آن گفته شد.

در این بخش به حذف یک فولدر و اطلاعات درون آن ( فایل و فولدر ) می پردازیم .

برای حذف یک فولدر از تابع   ()rmdir استفاده می شود .

rmdir("FolderName");

پیش از حذف یک پوشه ابتدا باید محتویات آن حذف شود.

حذف فایل های یک پوشه :

مثال : حذف فایل درون پوشه با استفاده از تابع () unlink

$file="FileName";
$folder="FolderName";
$open= opendir($folder);
while($read=readdir($open)){
if(is_file($del=$folder."/".$file))
{
unlink($del);
}
}
closedir($open);
rmdir($folder);

 شرح کد:

خط 3 : ابتدا پوشه مورد نظر را باز می کند

خط 4 : وقتی که این پوشه را خواندی

خط 5 : اگر فایل مورد نظر در این آدرس وجود دارد

خط 6 : فایل را پاک کن

خط 11 : در نهایت خود پوشه حذف می شود .

برای حذف فولدرهای درون پوشه نیز می توان از همین کد استفاده کرد. و به جای () unlink از ()rmdir استفاده کرد.


تمام حقوق مادی و معنوی این ساین متعلق به mojtaba khodadadi میباشد
  
2016 - 2022