کد php : جداسازی کاراکترها و کلمات یک رشته

متد explode می تواند کاراکترهای یک رشته را که توسط یک علامت از یکدیگر جدا شده اند را تشخیص دهد .

syntax

explode(separator,string,limit);

separator : نشانگر جدا کننده ای است که در رشته بکار رفته است.

string : رشته مورد نظر

limit : مشخص کننده تعداد عناصر تجزیه شده در رشته که توسط یک آرایه برگشت داده شود .

مثال:

$str="string1.string2.string3";

$res=explode(".",$str);

foreach($res,$i){

echo $i ."<br/>";

}

نتیـجـه :

string1

string2

string3

در این مثال کاراکترهای موجود در رشته مورد نظر توسط نقطه ( . ) از یکدیگر تفکیک شده اند که توسط این متد درون یک آرایه ریخته میشوند .


تمام حقوق مادی و معنوی این ساین متعلق به mojtaba khodadadi میباشد
  
2016 - 2022